โรงเรียนบ้านมะขามเอน

หมู่ที่ 7 บ้านมะขามเอน ตำบล ท่าเคย อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

086 1735248

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะขามเอน ตั้งเเต่อนุาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 2
7 7 14 1
อนุบาล 3
2 1 3 1
รวมชั้นอนุบาล
9 8 17 2
ป.1
5 3 8 1
ป.2
7 2 9 1
ป.3
4 3 7 1
ป.4
3 4 7 1
ป.5
5 6 11 1
ป.6
2 3 5 1
รวมชั้นประถม
26 21 47 6
รวมทั้งหมด
35 29 64 8